Jesteśmy dla siebie Darem-Fundacja PZU

Projekt „Jesteśmy dla siebie Darem” realizowany i współfinansowany ze środków Fundacji PZU w okresie od 10.05.2023r. do 31.10.2023r.

W ramach realizowanego projektu: „Jesteśmy dla siebie DAREM”, w naszym Domu cyklicznie odbywały się szkolenia dla kadry opiekuńczo-terapeutycznej. Spotkania pracowników w małych grupach, mających na celu:

-samorozwój pracowników,

-aktualizację form i metod terapeutycznych prowadzonych w DPS-ie,

-pozyskanie szerszej wiedzy na temat pracy z mieszkankami.

Był to też czas z możliwością konsultacji i wymiany doświadczeń i niewątpliwie wspólna integracja.

Kolejne szkolenia przeznaczone były dla pracowników z sekcji terapeutycznej naszego Domu i miały charakter warsztatowy i dotyczyły ściśle metod i form pracy z mieszkankami.

Spotkania i szkolenia pracowników przyczyniły się przede wszystkim do ich wzmocnienia, upewnienia w profesjonalnym i empatycznym podejściu do mieszkanek. Na szkoleniach dokonano zebrania i zweryfikowania dotychczasowych metod terapeutycznych i kierunków działań personelu, oraz wprowadzono nowe  ukierunkowania w bezpośredniej pracy z mieszkankami. Spotkania ze specjalistą przyczyniły się do pozyskania szerszej wiedzy, oraz możliwości konsultacji i wymiany doświadczeń w pracy z pensjonariuszkami DPS. Dodatkowym wynikiem spotkań była integracja pracowników.

Równolegle do szkoleń pracowników odbywały się indywidualne i grupowe spotkania Mieszkanek naszego Domu z Panią psychoterapeutką.

W grupowych spotkaniach warsztatowych Mieszkanki cyklicznie brały udział spotkaniach z Panią Małgorzatą. Były to zajęcia na których dobra i ciepła atmosfera, pomagała poruszać ważne tematy które przyczyniały się do wzrostu poczucia własnej godności, sprawczości, wartości, a zwłaszcza motywacji do rozwoju.  

W ramach indywidualnych spotkań Mieszkanek z Psychoterapeutką, realizowanych zgodnie z Projektem Panie chętnie brały w nich czynny udział.

Osiągniętymi rezultatami  z przeprowadzonego projektu było: sporządzenie oceny i aktualizacji diagnozy zasobów oraz możliwości Mieszkanek DPS, dzięki indywidualnym spotkaniom z Psychoterapeutą i obserwacjom ich zachowań.  Spotkania grupowe mieszkanek przyczyniły się do wzrostu poczucia własnej wartości, godności, sprawczości, integracji mieszkanek oraz zmotywowały do wspólnych działań.