Warunki przyjęcia

Postępowanie w sprawie skierowania na pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Życzynie, a następnie umieszczenia w Domu rozpoczyna pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS), właściwego dla miejsca zamieszkania. Proces zaczyna się na wniosek złożony przez osobę ubiegająca się, jej przedstawiciela ustawowego, opiekuna, bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.

Dokumenty kompletowane są przez OPS, które zawierają m. in. wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS lub jej przedstawiciela ustawowego wraz ze zgodą za ponoszenie odpłatności oraz zgodę na umieszczenie w Domu, bądź postanowienie sądu rodzinnego.

Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem Ośrodka Pomocy Społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie celem wydania stosownej decyzji.