Odpłatność za pobyt

Wysokość opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Życzynie ustalana jest według średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca. Ogłaszana jest co roku Zarządzeniem Starosty Powiatu Garwolińskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. W roku 2024 wysokość kosztu utrzymania wynosi 5.150,00zł plik (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych).

Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ustala się na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

  • 1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu (bez względu na dochód i źródło jego uzyskania),
  • 2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • 3) gmina, z terenu której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w pkt. 1 i 2. Mieszkaniec domu, a także inna osoba obowiązana do wnoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, jeżeli mieszkaniec domu przebywa u tej osoby, nie ponoszą opłat za okres nieobecności mieszkańca domu nieprzekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym.