Obowiązek informacyjny

Plik do pobrania:

Obowiązek informacyjny 

 

Klauzula informacyjna dla pracownika 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53, 08-455 Trojanów                       

2) Inspektorem ochrony danych w Dom Pomocy Społecznej w Życzynie Dębówka 53, 08-455 Trojanów jest Pani Katarzyna Wojtal,  e-mail: iodo.dpszyczyn@wp.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia na podstawie dobrowolnej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i  szczególnych praw przez administratora  w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej 

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przewidzianego w ustawie  dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w ustawie z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

6) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

7)   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody z wyłączeniem sytuacji, kiedy podanie danych osobowych jest obowiązkowe

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia, z wyjątkiem danych osobowych pobieranych na podstawie przepisów prawa w przypadku których konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji umowy o pracę 

10) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula informacyjna dla Mieszkańców Domu

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów

2) Inspektorem ochrony danych w Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów jest Pani Katarzyna Wojtal, e-mail: iodo.dpszyczyn@wp.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia i pobytu w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obligatoryjne

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne z wyjątkiem danych wynikających z przepisów prawa. Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej

9) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji archiwizacyjnej 

10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 Klauzula informacyjna dla Opiekuna Prawnego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów

2) Inspektorem ochrony danych w Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów jest Pani Katarzyna Wojtal, e-mail: iodo.dpszyczyn@wp.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat.

5) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

6) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje niemożnością wypełniania obowiązków nałożonych przez przepisy na Dom Pomocy Społecznej w zakresie dotyczącym opiekunów prawnych. 

10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 Klauzula informacyjna dla osób odwiedzających Mieszkanki oraz osób wchodzących do budynków Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów                      

2) Inspektorem ochrony danych w Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów jest Pani Katarzyna Wojtal, e-mail: iodo.dpszyczyn@wp.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) RODO przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przede wszystkich celem zapewnienia bezpieczeństwa osobom zamieszkałym i przebywającym na terenie Domu Pomocy Społecznej

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do cofnięcia zgody

7)  Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu,

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej 

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy

10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

  Klauzula informacyjna dla osoby wykonującej prace społecznie użyteczne 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów

2) Inspektorem ochrony danych w Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów  jest Pani Katarzyna Wojtal, e-mail: iodo.dpszyczyn@wp.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat.

5) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

6) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 Klauzula informacyjna dla osób składających skargę lub wniosek

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów

2) Inspektorem ochrony danych w Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów  jest Pani Katarzyna Wojtal, e-mail: iodo.dpszyczyn@wp.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat.

5) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

6) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody

8)ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania skutkuje niemożnością należytego wykonania obowiązku Domu Pomocy Społecznej  w zakresie rozpoznania skarg i wniosków

10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 Klauzula informacyjna dla osoby oczekującej na przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów                       

2) Inspektorem ochrony danych w Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53; 08-455 Trojanów jest Pani Katarzyna Wojtal, e-mail: iodo.dpszyczyn@wp.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do cofnięcia zgody

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu,

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe. Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy

10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów                         

2) Inspektorem ochrony danych w Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów jest Pani Katarzyna Wojtal, e-mail: iodo.dpszyczyn@wp.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. przyjęcia w Domu Pomocy Społecznej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz  prawo do cofnięcia zgody

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przebywania na terenie należących do Domu Pomocy Społecznej z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe. Podanie danych jest konieczne do prawidłowego wypełniania obowiązku związanego z przyjęciem i zamieszkaniem w Domu Pomocy Społecznej

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  narusza przepisy

10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 Klauzula informacyjna dla Zleceniobiorców/ Przyjmujących zamówienie  (wykonawców prac)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów 2) Inspektorem ochrony danych w Dom Pomocy Społecznej z siedzibą jest Pani Katarzyna Wojtal,               e-mail: iodo.dpszyczyn@wp.pl  3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych) 5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem 7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO 8) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat. 9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak realizacji umowy.  10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

 Klauzula informacyjna dla kontrahentów – osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów                      

2) Inspektorem ochrony danych w Dom Pomocy Społecznej w Życzynie z siedzibą Dębówka 53 08-455 Trojanów jest Pani Katarzyna Wojtal, e-mail: iodo.dpszyczyn@wp.pl 

3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych)

5) Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

8) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu terminu przedawnienia, zgodnie z kodeksem cywilnym

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak realizacji umowy.

10) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.